Spotkanie Zespołu Stałego ds. młodzieżowych rad w Płocku!!

Jeżeli jesteś członkiem Młodzieżowej Rady Miasta bądź Gminy… Jeżeli znasz jakiegokolwiek młodzieżowego radnego… Jeżeli kiedykolwiek pomyślałeś, że warto mieć wpływ na własne otoczenie… po prostu musisz przeczytać ten artykuł. Musisz powiedzieć o nim innym. Nie możesz zapomnieć przesłać go Młodzieżowej Radzie z Twojego miasta, czy gminy.
Już od chwili powstania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych wiedziano, że organizacje młodzieżowe same w sobie nie mogą być utożsamiane w sposób jednoznaczny z w pełni reprezentatywnym głosem młodych ludzi mieszkających w Polsce. Z góry zakładano, że w przyszłości konieczna będzie kooperacja PROM z młodzieżowymi samorządami lokalnymi. Na realizację tych planów nie trzeba było długo czekać…
Przeczytaj

Next step:developing regional youth policy in EaP and Black sea regions

Po raz kolejny Polska Rada Organizacji Młodzieżowych przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej i nie tylko. Właśnie w tej  chwili członek grupy ds polityki na rzecz młodzieży bierze udział w międzynarodowym seminarium  “Next step:developing regional youth policy in EaP and Black sea regions”, które rozpoczęło się  21 maja i trwać będzie do 26 maja 2013 roku. Jednym z celów zorganizowanego na Litwie spotkania przedstawicieli 12 państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Turcja, Litwa, Polska, Ukraina) jest znalezienie rozwiązania pozwalających na wzmocnienie pozycji narodowych rad młodzieży w swoich krajach i regionie, a także ich współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przeczytaj

Wybory do Zarządu PROM!!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 17 maja 2013 r. odbył się Zjazd Członków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). Dokonano zmian w statucie oraz wybrano nowy zarząd organizacji w składzie: Kuba Radzewicz – przewodniczący (Fundacja Civis Polonus/CIM Horyzonty), Paweł Chmielewski – wiceprzewodniczący (ZHP), Michał Braun – skarbnik (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach), Anna Stef aniak – sekretarz (AZS) oraz członkowie zarządu: Piotr Babicki (Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice), Maciej Górski (ZHR), Tomasz Klemt (Związek Młodzieży Wiejskiej), Melanie Raczek (Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej), Ania Skrzypek (NZS) oraz Mateusz Zalewski (Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków).

Priorytetami nowego zarządu będzie doprowadzenie do stworzenia przez rząd skoordynowanej polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz zwiększenie roli edukacji pozaformalnej. Będziemy również dążyć do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy publiczne oraz przez wspieranie rozwoju i współpracy organizacji młodzieżowych, także na szczeblu regionalnym. Chcielibyśmy też się skupić na uczestnictwie w debacie publicznej na temat problemów społecznych młodych ludzi, przede wszystkim ogromnego bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych. Chcemy podjąć nie tylko temat doraźnych działań, ale również rozwiązań długofalowych, które zapobiegną kształceniu tysięcy bezrobotnych.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych a Europejskie Forum Młodzieży

Współpraca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM) z Europejskim Forum Młodzieży (YFJ) rozpoczęła się jeszcze przed oficjalnym powołaniem PROMu. W październiku 2010 roku zostało zorganizowane, właśnie przy udziale YFJ oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, spotkanie Grupy Inicjatywnej PROM w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawiciele Europejskiego Forum Młodzieży uczestniczyli także w spotkaniu założycielskim Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w kwietniu 2011 roku, i właściwie od tego wydarzenia kooperacja pomiędzy obiema organizacjami nieprzerwanie się rozwija.

Przeczytaj

Quo vadis Bałkany?

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji “,,Quo vadis Bałkany?”, organizowanej przez Koło Młodych Dyplomatów. Już w najbliższy piątek, od 12:00 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW.

 

plakat3

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Tuż przed długim weekendem majowym w Ministerstwie Edukacji Narodowej miało miejsce spotkanie Pawła Chmielewskiego, Michała Brauna i Kuby Radzewicza z kierownictwem Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Najważniejszymi tematami spotkania z dyrektor Urszulą Martynowicz, jej zastępcą Grzegorzem Chorążym oraz naczelnikami dwóch wydziałów, były:

1. Dalsza współpraca w zakresie strategicznego ujęcia polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Ustalono, że najbliższe tygodnie będą poświęcone wypracowaniu właściwej metodologii uwzględniającej obowiązujące przepisy oraz plany rządu związane z pracą nad strategiami rozwoju (opisanymi w rządowym “Planie uporządkowania strategii rozwoju” z lipca 2012 r.). Przedmiotem rozmowy była także potrzeba wypracowania najbardziej efektywnej formuły pracy nad ew. programem państwa na rzecz młodzieży pośród wielu, nie zawsze skoordynowanych działań instytucji i organizacji. Zaplanowano, że w pierwszych dniach czerwca odbędzie się spotkanie przedstawicieli MEN oraz PROM dotyczące tej właśnie problematyki.

2. Implementacja wyników dialogu usystematyzowanego Unii Europejskiej z młodzieżą oraz działanie krajowej Grupy Roboczej.

3. Współpraca PROM z Ministerstwem w procesie aplikowania o członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży. MEN zadeklarował wspieranie PROM w staraniach o członkostwo w Forum, które rozpoczną się w najbliższych miesiącach. PROM może liczyć na uznawanie przez Ministerstwo za oficjalną, krajową radę młodzieży.

Spotkanie było bardzo ważne dla relacji pomiędzy Polską Radą Organizacji Młodzieżowych a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ustalono, że podobne spotkania będą odbywały się regularnie, co daje nadzieję na realną, usystematyzowaną współpracę.