Spotkanie zespołu ds. konkursów na innowacyjne programy wspierające zatrudnienie (Program “Gwarancje dla młodzieży”

27.08.2014 odbyło się spotkanie zespołu ds. konkursów na innowacyjne projekty wspierające zatrudnienie na szczeblu centralnym w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Polską Radę Organizacji Młodzieży reprezentowali Melanie Raczek i Paweł Chmielewski  Spotkanie było wstępem do opracowania  koncepcji „linii demarkacyjnej” pomiędzy konkursami ogłaszanymi przez Wojewódzkie Urzędy Pracy a Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czym jest linia demarkacyjna? To zestaw założeń, które pozwolą na zapewnienie komplementarności i nie dublowania się wsparcia osób młodych  konkursach. Rozróżnienie to służyć ma efektywnemu wydatkowaniu środków, gdyż liczba osób młodych wymagająca wsparcia wskazuje, iż wsparcie nie powinno być kierowane dwukrotnie do tej samej osoby. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę konkursów.

Konkursy na inicjatywy wspierające zatrudnienie jako jedno z narzędzi “Gwarancji dla młodzieży”

Celem konkursów jest realizacja założeń Gwarancji dla młodzieży z zastosowaniem nowatorskiego podejścia i metod oraz z wykorzystaniem partnerstw na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy. Projekty adresowane będą do osób w wieku 15 – 24 lat, w tym osób z grupy tzw. NEETs (nie uczących się, nie pracujących i nie korzystających ze szkoleń) .
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje s ogłaszanie konkursów w ramach dwóch ścieżek:
1. nowatorskie podejście w zakresie wspierania aktywizacji osób młodych,
2. wsparcie partnerstw i realizowanych przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.
W ramach pierwszej ścieżki rozwiązania powinny charakteryzować się kompleksowością wsparcia przy wykorzystaniu niestandardowych metod, czy narzędzi. Zaś w ramach drugiej ścieżki możliwe będzie wspieranie partnerstw i realizowanych przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy. Zakłada się, iż celem partnerstw będzie monitorowanie sytuacji osób młodych na rynku pracy pod kątem wdrażania Gwarancji dla młodzieży. 

Konkursy na szczeblu regionalnym

Przewiduje się również konkursy na szczeblu regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój ( PO WER). Będą one organizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Konkursy mają objąć młodych ludzi w wieku 15-24 lat zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem, adekwatnym do ich sytuacji i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej.
Projekty adresowane będą do osób, które nie przekroczyły 24 roku życia, z uwzględnieniem zarejestrowanych jako bezrobotne. Wsparcie powinno zostać skoncentrowane na osobach, których szczególna sytuacja osobista, rodzinna lub zawodowa spowodowała problemy wykluczające te osoby z rynku pracy, a także zagrożone wykluczeniem społecznym. Z uwagi na zróżnicowaną sytuację na regionalnych rynkach pracy, grupy docelowe wymagające wsparcia mogą być różnie definiowane w poszczególnych województwach.

opracowała Melanie Raczek, członek zarządu PROM-u

Wojewódzki pełnomocnik młodzieżowy – z doświadczeń sieci “ATOMY”

Pełnomocnik na start!

Dotychczasowe doświadczenia Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY potwierdzają, że to właśnie w młodych drzemie niesamowity potencjał, z którego decydenci powinni korzystać. Młodzi są pełni zapału, ale musimy wzmagać w nich potencjał i potęgować pozytywną energię. W tym może pomóc osoba pełnomocnika.
Przeczytaj

Projekty Youth Business Poland dla młodych przedsiębiorców

Youth Business Poland zaprasza młodych przedsiębiorców do udziału w programach mentoringowych oraz szkoleniowych.

Youth Business Poland jest częścią The Prince’ s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata.
Przeczytaj