Partycypacja młodych ludzi w debacie nad kwestiami bezpośrednio ich dotyczącymi i uwzględnienie ich głosu w podejmowaniu decyzji w tych obszarach jest niezbędnym elementem przygotowania do bycia aktywnym i świadomym obywatelem w strukturach społeczeństwa obywatelskiego.

Również w zakresie badań nad postawami i potrzebami młodych ludzi podejście partycypacyjne daje wyjątkową możliwość wglądu w sytuację danej grupy.

dr Dominika Zakrzewska-OlędzkaAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W niemal wszystkich częściach świata partycypacja młodych ludzi w sprawach ich dotyczących uważana jest współcześnie za ważny element życia społecznego.

Partycypacja w badaniach inicjowanych przez młodych dla młodych to działanie szczególnie ważne, które warto wspierać i promować. Cieszę się, że mam możliwość współpracy badawczej z młodymi ludźmi, których aktywizm jest wyznacznikiem inicjowania zmian społecznych w ich własnych środowiskach.

Dr Urszula Markowska-ManistaUniwersytet Warszawski