Tu jesteśmy

Zespół ds. Prawnych i Finansowych przy Prezydencie RP

Zespół został powołany 7 lipca 2011 r. decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem zespołu jest opracowanie rekomendacji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zmiany niektórych rozwiązań prawnych i finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce. Reprezentantem PROM w Zespole jest przewodniczący zarządu PROM – Kuba Radzewicz.

Do zadań zespołu należy:

  1. identyfikacja problemów i barier związanych z prowadzeniem działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce, w tym z jej finansowaniem,
  2. opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie finansowego wzmocnienia działalności społecznej i obywatelskiej w Polsce,
  3. opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu uproszczenie procedur rejestracji i funkcjonowania (obciążeń administracyjnych) organizacji pozarządowych,
  4. przygotowanie rekomendacji w zakresie zmian prawnych służących rozwojowi aktywności obywatelskiej, w tym zwiększeniu stabilności finansowej inicjatyw społecznych i obywatelskich w Polsce.

Nadzór merytoryczny nad pracami zespołu prowadzi Pani Irena Wóycicka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pracom zespołu przewodniczy Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

Krajowa Grupa Robocza ds. Dialogu Usystematyzowanego

 

PROM jest liderem Krajowej Grupy Roboczej, której przewodniczy członek zarządu PROM-u Tomasz Klemt – koordynator ds. dialogu usystematyzowanego. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz PROM. To właśnie tutaj skupia się praca nad całym procesem dialogu usystematyzowanego w Polsce.

Do zadań Grupy należy:

a) opracowanie pytań na potrzeby krajowych konsultacji na podstawie materiałów dostarczanych przez kolejne Prezydencje     ramach Trio Prezydencji;

b) przeprowadzenie krajowych konsultacji trzykrotnie w trakcie trwania Trio Prezydencji;

c) upowszechnianie i promowanie informacji o prowadzonych konsultacjach za pomocą wszystkich dostępnych kanałów, w tym portali społecznościowych, stron www zaangażowanych instytucji i organizacji, itd.;

d) podejmowanie działań na rzecz wdrożenia wyników usystematyzowanego dialogu w Polsce, tj. dokumentów przyjmowanych przez Radę Unii Europejskiej oraz wyników Unijnych Konferencji Młodzieżowych.

Prekomitet monitorujący Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER)

Kmitety Monitorujący  to niezależne ciało doradczo – opiniodawcze, które monitoruje sposób w jaki sposób są zarządzane i Programy Operacyjne funduszy strukturalnych.

Z uwagi na konieczność rozpoczęcia realizacji projektów służących wsparciu osób młodych na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative) , Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postanowiło powołać prekomitet monitorujący, zanim jeszcze Komisja Europejska zatwierdzi program.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, gdyż nabór do właściwego Komitetu będzie przebiegał według wytycznych wypracowanych przez Stałą Konfederację ds. Konsultacji Funduszy Europejskiej przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP), a więc m.in. wybór będzie dokonywany przez organizacje trzeciego sektora, a nie Ministerstwo i będzie miał charakter partycypacyjny.

W pracach prekomitetu uczestniczy przewodniczący PROM-u Kuba Radzewicz i członek zespołu ds. strategii rozwoju Anna Sadecka.

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Sejmowa zajmuje się szerokim spektrum tematycznym z zakresu polityki społecznej, edukacyjnej i równościowej państwa. W jej skład wchodzi podkomisja ds. organizacji pozarządowych.  W spotkaniach komisji dotyczących młodzieży PROM reprezentuje członek zarządu ds. polityki na rzecz młodzieży Melanie Raczek.

http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_psr.htm

 

Think Tank “Pokolenie 2.0”

Pokolenie 2.0  skupia ponad 35 organizacji młodzieżowych. Wolontariusze tworzą o raport o sytuacji młodych ludzi w Polsce w obszarze edukacji, rodziny i pracy tworzony przez młodych ludzi dla młodych ludzi, który zostanie zaprezentowany na jesieńni 2014. To także debaty, spotkania i artykuły na stronie

www.pokoleniedwazero.pl