Zespół Stały ds. Młodzieżowych Rad

Czym jest Zespół Stały?

 

 

płock-zdjęcie Zespół Stały ds. młodzieżowych rad jest strukturą umożliwiającą włączenie     młodzieżowych samorządów w bieżące prace Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, w tym konsultacje postulatów oraz udział młodzieżowych samorządów w aktywnym współtworzeniu polityki na rzecz młodzieży na poziomie krajowym.

Celem Zespołu Stałego jest wspieranie działań dążących do aktywizacji młodzieży, upowszechniania idei samorządności oraz prowadzenia działalności konsultacyjnej na poziomie lokalnym.Zespół Stały tworzy przestrzeń do dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń między młodzieżowymi radami.

 

Działania

 

  1. Budowa/aktualizacja bazy młodzieżowych rad

Dotychczas podejmowano wiele prób budowy bazy zawierającej dane polskich młodzieżowych samorządów. Niestety żadna z nich nie jest w pełni jednolita, przejrzysta, zawierająca informacje o utworzeniu rady i jej aktywności. Budowa jednolitej bazy we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji pozwoli na bezpośredni kontakt ze wszystkimi młodzieżowymi radami w Polsce, zwiększenie ich integracji i umożliwi podejmowanie wspólnych działań.

  1. Budowa struktur zespołu stałego i powiększenie składu zespołu stałego

Regularne spotkania członków są nieodłącznym elementem efektywnej działalności. Planujemy zbudować struktury, które pozwolą nam na stałość działań bez względu na rotację osób związaną z kadencyjnością działań młodzieżowych rad. Planujemy także prace związane z powiększeniem składu zespołu.

 

  1. Prace nad poprawą sytuacji prawnej młodzieżowych rad

Działanie przewiduje przede wszystkim podjęcie działań na rzecz ujednolicenia i normalizacji prawa polskiego w zakresie powoływania młodzieżowych rad powiatów i województw. Dotychczas zagwarantowane w prawie jest istnienie tylko młodzieżowych rad gmin powoływanych na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym. W ramach zespołu chcemy wprowadzenia podobnych, analogicznych zapisów do ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim.

 

  1. Wsparcie dla powoływania i funkcjonowania młodzieżowych samorządów lokalnych i regionalnych

Działanie to przede wszystkim budowa sieci kontaktów eksperckich, które świadczyłyby usługi doradcze w zakresie tworzenia oraz efektywnego funkcjonowania młodzieżowych rad i działały w ramach zespołu.

 

  1. Ogłoszenie konkursu dla najlepszej młodzieżowej rady w Polsce

Działanie polega na rozpisaniu konkursu dla młodzieżowych rad, mającego na celu wyłonienie najlepszego (najbardziej efektywnie działającego) młodzieżowego samorządu w danym roku kalendarzowym. Celem konkursu będzie ocena aktywności młodzieżowych rad pod względem ich działalności w zakresie aktywizacji młodzieży, szerzenia wiedzy o samorządzie i prowadzonej działalności konsultacyjnej (w tym kontaktu z władzami i pośrednictwa w kontaktach na linii młodzież-władze).

Dlaczego warto przystąpić do zespołu?

 

Zespół Stały jest nie tylko platformą spotkań, wymiany pomysłów i polem do analizy sukcesów jakie udało się Wam osiągnąć podczas pracy w młodzieżowym samorządzie.

 

Zespół Stały daje młodzieżowym radom możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla młodzieży nie tylko na poziomie lokalnym, a na poziomie ogólnopolskim poprzez aktywne współtworzenie krajowej polityki na rzecz młodzieży w ramach konsultacji bieżących działań PROM.

 

Należy pamiętać, że PROM jest nie tylko parterem w rozmowach z Ministerstwem Eduacji Narodowej i innymi ministerstwami. Jest także oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych oraz współpracuje m.in. Radą Działalności Pożytku Publicznego, Grupą Wyszehradzką, czy Europejskim Forum Młodzieży.

 

Dzięki udziałowi w pracach zespołu wasza młodzieżowa rada również może uczestniczyć w pracach tych podmiotów!

 

Jak do nas dołączyć?

 

Wystarczą tylko dwie uchwały – o woli przystąpienia do zespołu oraz o wyborze delegata na zjazdy zespołu, które należy wysłać do koordynatora zespołu (mateusz.czerniga@prom.info.pl). Zostaniecie wtedy zaproszeni na kolejny zjazd, na którym, zgodnie z regulaminem Zespołu Stałego, pozostali członkowie zaakceptują waszą wolę odpowiednią uchwałą.

 

Dokumenty

 Regulamin Zespołu Stałego:

GDE Error: Unable to load requested profile.

Przykładowa uchwała o przystąpieniu 

GDE Error: Unable to load requested profile.