Poznaj prom

o nas

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest największą i najbardziej zróżnicowaną federacją organizacji pozarządowych reprezentującą opinie i potrzeby młodzieży w kontaktach z decydentami na poziomie krajowym. Jest to dodatkowo jedyna organizacja posiadająca status Krajowej Rady Młodzieży, w rozumieniu prawa europejskiego oraz umów międzynarodowych.

Obecnie federacja zrzesza 30 organizacji, w których działa ponad 250 tys. młodych ludzi. PROM ma swoich przedstawicieli w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, przewodniczy Krajowej Grupie Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego, w której skład wchodzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, współtworzy Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych prowadzi także program Młodzieżowego Delegata do ONZ, tym samym koordynując reprezentację głosu polskiej młodzieży zarówno na arenie europejskiej, jak i światowej.

Do celów statutowych Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych należą m.in.: współtworzenie polityki na rzecz młodzieży; upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego i innych środowisk; rzecznictwo interesów młodzieży, organizacji zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży wobec administracji publicznej i innych środowisk; upowszechnianie informacji oraz promocja działalności organizacji młodzieżowych, zrzeszających młodzież i działających na rzecz młodzieży oraz młodzieży niezrzeszonej; wspieranie współdziałania, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, zrzeszającymi młodzież i działającymi na rzecz młodzieży; ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi i zrzeszającymi młodzież, a partnerami za granicą; wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.

Od 2011 roku PROM prowadzi w Polsce program Unijnego Dialogu Młodzieżowego, w ramach którego na poziomie europejskim powstawała Unijna Strategia na Rzecz Młodzieży przyjęta w listopadzie 2018 r. Od ponad 8 lat prowadzimy działania na rzecz rozwoju kompetencji obywatelskich młodych ludzi w ramach Unijnego Dialogu Młodzieżowego – w zależności od cyklu projektu (które są dwuletnie), skupiliśmy się na różnych tematach i wykorzystywaliśmy różne formaty, jednak zawsze nadrzędnym celem tego projektu było kształcenie w młodych ludziach postaw i umiejętności obywatelskich. Obecnie działania w ramach Dialogu prowadzone są jednocześnie w szkołach ponadpodstawowych i świetlicach środowiskowych w całej Polsce, a także lokalnie przez wybrane organizacje młodzieżowe oraz młodzieżowe rady i dotrą do ponad 5 tysięcy osób w kontakcie bezpośrednim tylko w bieżącym cyklu projektowym. W marcu 2019 r. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych została wyróżniona za jeden z trzech najbardziej innowacyjnych modeli implementacji tego projektu w Europie pod kątem zwiększania zasięgu i włączania młodzieży z różnorodnych środowisk („outreach & inclusion”).

Poza flagowymi projektami Unijnego Dialogu Młodzieżowego i Młodzieżowego Delegata do ONZ, PROM posiada także bogatą historię realizacji projektów sieciujących i rozwijających organizacje młodzieżowe oraz inne struktury młodzieżowe, takie jak młodzieżowe rady. Zrealizowaliśmy z sukcesem m.in takie projekty jak Start 5b (w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań z młodzieżowymi radnymi w całej Polsce, podczas których wypracowywany został projekt nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym w art. 5b przekazany parlamentarzystom) czy Get Engaged (międzynarodowy projekt realizowany z ESN i Węgierską Radą Młodzieży, którego celem była wymiana dobrych praktyk w zakresie angażowania organizacji w federacjach i po którym powstała publikacja, w której przedstawiamy model organizacji zjazdu dla członków sieci) czy ostatnio – Uczniowskie Okrągłe Stoły (sieć konsultacji społecznych z młodymi ludźmi dot. kształtu systemu edukacji, przeprowadzonych w czterech miastach jako rozwinięcie Edukacyjnego Okrągłego Stołu, prowadzonego na poziomie centralnym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej).

Jesteśmy organizacją młodzieżową o charakterze rzeczniczym: nasza codzienna działalność opiera się na stwarzaniu przestrzeni do debaty na najistotniejsze dla młodzieży tematy oraz ciągłym monitoringu legislacji i rzecznictwie. W ostatnim czasie inicjowaliśmy debaty i opiniowaliśmy w obszarach takich jak edukacja (Uczniowskie Okrągłe Stoły) czy kształt organów reprezentacji młodzieży (debata wokół Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem), w które, jak zawsze, zaangażowani byli przedstawiciele wielu różnych środowisk młodzieżowych, a także decydenci. Działania te zostały ocenione pozytywnie przez środowisko, a co więcej – pozwoliły na konstruktywny dialog z decydentami.

W listopadzie 2019 r. zostaliśmy zostaliśmy nagrodzeni 1. miejscem w kategorii Kreatywność w Edukacji podczas Global Youth Trends Forum w Tajpej za naszą działalność i postulaty w obszarze włączania młodzieży w procesy decyzyjne w szkole i systemie edukacyjnym.