Historia

Hiatoria Prom-u

Próby

Po zmianie systemu politycznego w 1989 roku wielokrotnie podejmowano próby założenia krajowej rady młodzieży, jednakże kończyły się one niepowodzeniem.  Niełatwo było uzyskać konsensus wśród organizacji młodzieżowych co do tego, jak Rada ma wyglądać. Ponadto ważne było, aby była to rzeczywiście niezależna organizacja demokratycznie zarządzana.

Początki

Dopiero w  marcu 2010 roku  zawiązała się Grupa Inicjatywna na rzecz powołania Rady. Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży, Fundacja” Świat na TAK”  oraz Akademicki Związek Sportowy. Pierwsze spotkanie i warsztaty odbyły się w maju tego samego roku w Sulejówku. Kilka miesięcy później, w październiku, grupa spotkała się na „networking days” organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży. W grudniu rozpoczęły się pierwsze prace nad statutem i do lutego 2011 trwały konsultacje nad projektem statutu wśród organizacji zaangażowanych w proces powoływania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Uzyskanie statutu

Ostatecznie w lutym 2011 r. statut nowej rady: Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, został zatwierdzony. Do najważniejszych statutowych zapisów należały następujące punkty:

  • nazwa: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych;
  • Forma prawna: Związek Stowarzyszeń;
  • Członkowie – organizacje młodzieżowe oraz  zrzeszające młodzież.
  • Organizacja młodzieżowa- stowarzyszenie lub osoba prawna (..) współzarządzane przez osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat.
  • Organizacja zrzeszająca młodzież – stowarzyszenie/osoba prawna j.w, która posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat.
  • Fundacje mają statut członka wspierającego
  • Powołany został Zespół stały ds. młodzieżowych rad
  • Odwołanie się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Powstanie Rady

4 kwietnia 2011 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych na którym zatwierdzono  strukturę, cele oraz statut. Nowo powstała rada od razu włączyła się w wydarzenia związane z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Starania o rejestrację w KRS trwały jeszcze do grudnia 2012 roku. W czerwcu 2013 został wybrany pierwszy zarząd sprawujący dwuletnią kadencję.