Wszystkie organizacje oraz osoby chętne do nawiązania stałej współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych są proszone o kontakt z biurem PROM pod adresem biuro@prom.info.pl

Czy warto? Członkostwo w PROM-ie to:

  • uczestnictwo i aktywne kształtowanie  prężnie rozwijającej się sieci organizacji młodzieżowych – jedynej krajowej  rady młodzieży w Polsce
  • możliwość wpływania na krajowe i europejskie programy dotyczące młodzieży
  • cenne kontakty z  innymi organizacjami młodzieżowymi i partnerami
  • uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie dotyczących młodzieży
  • wsparcie dla realizacji celów  organizacji i promocja jej działań
  • rozwój kompetencji i wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach przygotowanych specjalnie dla organizacji PROM-u
  • członkostwo w krajowej sieci Eurodesku, współpraca z Europejskim Forum Młodzieży
  • dostęp do aktualnych informacji dotyczących polityki na rzecz młodzieży, szkoleń, grantów i ciekawych wydarzeń

Zasady przyjmowania nowych organizacji (wg statutu PROM):

Członkiem zwyczajnym  może zostać każda organizacja młodzieżowa (stowarzyszenie współzarządzane przez osoby do 35 roku życia) i organizacja zrzeszająca młodzież (stowarzyszenie, które posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat), która:

a)  przez okres co najmniej jednego roku jako członek stowarzyszony czynnie uczestniczyła w pracy Rady,
b) akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać
c) przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zjazd Członków.Zjazd odbywa się raz na rok. Niezbędny czas oczekiwania nie oznacza jednak, że nie możemy rozwijać naszej współpracy! Jeżeli wasza organizacja chce działać, zacznijmy od razu!

Członkostwo uprawnia do uczestnictwa w pracach Rady, korzystania z rekomendacji i opieki Rady w swoich działaniach na rzecz dobra publicznego. Członkowie Rady mają prawo posługiwania się nazwą członek Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz znakiem graficznym na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym.

Członkiem stowarzyszonym, może zostać każda organizacja młodzieżowa (stowarzyszenie współzarządzane przez osoby do 35 roku życia) i organizacja zrzeszająca młodzież (stowarzyszenie, które posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat), która:

a) działa przez okres co najmniej roku,
b) akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać,
c) przedstawi pisemną rekomendacje co najmniej jednego członka zwyczajnego

Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych podejmuje Zarząd.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która:

a) akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać,
b) przedstawi pisemne rekomendacje co najmniej trzech członków zwyczajnych,
c) zobowiąże się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zjazd Członków.

Składki członkowskie:

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych pokrywa swoje podstawowe koszty działalności dzięki składkom członkowskim. Płacą je raz na rok członkowie zwyczajni i stowarzyszeni zależnie od wielkości organizacji. Wysokość ustalana jest wspólnie na Zjeździe Członków PROM.

Potrzebne dokumenty:

Loading