Zespoły

Zespół stały ds. młodzieżowych rad

Na podstawie badań własnych oraz analizy poszczególnych przypadków w zakresie funkcjonowania Młodzieżowych Rad Polska Rada Organizacji Młodzieżowych powołała Zespół Stały ds. Młodzieżowych Rad, którego działalność ma służyć wspieraniu młodzieżowych radnych, opiekunów rad oraz instytucji i organizacje pozarządowych zajmujących się tematyką partycypacji młodzieży. Zespół Stały ds. Młodzieżowych Rad Miast kontynuuje tym samym idee wyrażane w rezultatach dotychczas realizowanych projektów o tożsamej tematyce oraz dialogu usystematyzowanego prowadzonego z decydentami.

Zespół jest ciałem eksperckim oraz doradczym. Zajmuje się badaniem funkcjonowania młodzieżowych rad oraz przygotowywaniem propozycji rozwiązań prawnych ale także w celu reprezentowania ich głosu na arenie ogólnopolskiej i alarmowania o niepożądanych sytuacjach.

W jego skład wchodzi 20 zaangażowanych osób – aktywistów, prawników oraz członków Młodzieżowych Rad z różnych części kraju. Wśród członków zespołu znajdziecie wielu doświadczonych młodych działaczy, którzy poprzez swoje działania rozwijają społeczności lokalne i zwiększają partycypację obywatelską młodych.

Ważnym aspektem działania zespołu jest pomoc młodym ludziom w kontakcie z decydentami, wsparciu oraz dążeniu do realizacji ich postulatów. W ramach prac Zespołu działają podzespoły ds. publikacji, szkoleń, promocji oraz rekomendacji. Każdy z zespołów skupia się na innym aspekcie wspierania partycypacji młodzieży na poziomie lokalnym. Efektem prac zespołu będą publikacje naukowe poświęcone prawnym oraz praktycznym aspektom zakładania oraz funkcjonowania młodzieżowych rad gmin. Oprócz wypracowywania rezultatów materialnych we współpracy z prawnikami oraz młodzieżowymi radnymi, Zespół służy pomocą doraźną grupom inicjatywnym, które chcą założyć w swojej gminie młodzieżową radę oraz interweniuje, gdy mechanizmy partycypacji i społeczeństwa obywatelskiego nie działają efektywnie. Co istotne, członkowie Zespołu, jako doświadczeni aktywiści i przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych dysponują wiedzą praktyczną, której zmaterializowanie i utrwalenie pod postacią szkoleń oraz webinarów pozwoli młodzieżowym radnym rozwijać nie tylko swoje rady, ale i własne kompetencje w zakresie zarządzania oraz mechanizmów demokracji.

Zespół oraz jego Członkowie są otwarci na współpracę przy realizacji wymienionych powyżej celów.