Oragnizacje

nasi członkowie

Członkowie Rady dzielą się na:

– członków zwyczajnych;
– członków stowarzyszonych;
– członków wspierających.

Członkowie zwyczajni Rady tworzą dwie izby:

Izba Pierwsza – którą stanowią organizacje młodzieżowe lub zrzeszające młodzież, które zrzeszają powyżej 1 tysiąca członków, mają zasięg ogólnopolski oraz posiadają jednostki statutowe (takie jak sekcje, oddziały, itp.) lub zrzeszają stowarzyszenia reprezentujące łącznie powyżej tysiąca członków, działające w co najmniej jednej trzeciej (⅓) województw;

Izba Druga – którą stanowią pozostałe organizacje młodzieżowe lub zrzeszające młodzież.

 

Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:

1. jako członek stowarzyszony czynnie uczestniczyła w pracy Rady;
2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zjazd Członków.

 

Członkiem stowarzyszonym może zostać organizacja młodzieżowa lub organizacja zrzeszająca młodzież na podstawie deklaracji członkowskiej, która:

1. działa przez okres co najmniej roku;
2. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać;

Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszonych podejmuje Zarząd.

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna osoby prawnej, która:

1. akceptuje postanowienia Statutu i innych dokumentów wewnętrznych oraz zobowiązuje się je przestrzegać;
2. zobowiąże się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3. działa nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd.

organizacje wchodzące w skład I izby

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Związek harcerstwa polskiego
związek harcerstwa rzeczypospolitej
stowarzyszenie młodzi demokraci
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Związek Młodzieży Wiejskiej

organizacje wchodzące w skład Ii izby

AIESEC
Europejskie Forum Studentów
(AEGEE Kraków)
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży
Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej
ATD Czwarty Świat
Stowarzyszenie Projekt Tarnów
Stowarzyszenie Elbląg Europa
Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych
Polska Młodzież Esperancka
Stowarzyszenie ESN Polska
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach
Centrum Inicjatyw UNESCO
All in UJ

Członkowie stowarzyszeni:

Model United Nations Association Poland
Polska Akademia Kultury
Stowarzyszenie Homo Politicus

Członkowie wspierający:

Fundacja Civis Polonus
Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera
Fundacja Sempre a Frente
Fundacja Learn Co
Fundacja Impuls Rozwoju
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych