Władze

Organami rady są: zjazd członków, zarząd, komisja rewizyjna

Zarząd

Zarząd odpowiada za organizację i prowadzenie działalności Rady. Zarząd realizuje uchwały Zjazdu Członków. W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych przez Izbę Pierwszą oraz 5 osób wybranych przez Izbę Drugą.

Do kompetencji Zarządu należy m.in:
-prowadzenie bieżących spraw Rady;
-opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu;
-przedstawianie na Zjeździe Członków sprawozdań z działalności Rady oraz sprawozdania finansowego za rok poprzedni;
-reprezentowanie Rady na zewnątrz;
-nadzór nad pracami komisji i grup roboczych;
-powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i zespołów roboczych;
-przygotowywanie stanowisk i opinii Rady po zasięgnięciu opinii członków Rady;
-prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Rady;
-przyjmowanie członków stowarzyszonych;
-zwołanie Zjazdu Członków oraz Nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
-przygotowanie Zjazdu Członków i Nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
-w przypadkach w których z powodów określonych w § 25 ust. 2.lit. a – f nastąpi wakat członka Zarządu z jednej z izb wybór członka Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje wchodzące w skład tej izby. Procedura ta może objąć nie więcej niż czterech członków Zarządu w jednej kadencji.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej, nie podlegającym Zarządowi. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 2 osoby wybrane przez Izbę Pierwszą oraz 2 osoby wybrane przez Izbę Drugą.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
-kontrola bieżącej pracy Rady;
-występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Członków;
-udzielanie Zjazdowi Członków rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu i/lub całego Zarządu;
-występowanie z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
-rokroczne przedstawianie na Zjeździe Członków sprawozdania ze swojej działalności;
-rokrocznie przedstawianie na Zjeździe Członków opinii w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego Rady;
-przyjmowanie indywidualnych sprawozdań rocznych z pracy członków Zarządu, których ewaluacja stanowi podstawę do udzielenia Zjazdowi Członków rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków zarządu;
-rokrocznie udzielanie Zjazdowi Członków rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.