FAQ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przyjmując nazwę Polska Rada Organizacji Młodzieżowych chcemy podkreślić, że Rada stanowi forum współpracy różnych grup młodzieży, a nie tylko pojedynczych osób. Zaangażowanie społeczne młodzieży przejawia się poprzez działalność różnorodnych organizacji, Rada nie będzie ich zastępować lecz skupiać i wspierać.

Organizacja młodzieżowa – to w rozumieniu naszych wewnętrznych wytycznych stowarzyszenie działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych, współzarządzane przez osoby do 35 roku życia, którego co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat;

Organizacja zrzeszająca młodzież – to stowarzyszenie działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych, która posiada wyodrębnione w statucie struktury organizacyjne, w których co najmniej 2/3 członków jest wieku do 35 lat.

Siedzibą PROM jest Warszawa. Biuro znajduje się w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 10/6a.

Rada działa w interesie całej polskiej młodzieży, natomiast reprezentować może jedynie swoje organizacje członkowskie. Żadna struktura nie może reprezentować osób, których bezpośrednio nie zrzesza, choć może się starać działać dla dobra wszystkich.

Rada jest zarejestrowana w oparciu o przepisy polskiego prawa jako związek stowarzyszeń. Prawo polskie nie przewiduje innej formuły dla osób prawnych zrzeszających się w celach niezarobkowych. Rada jest organizacją pozarządową, jest niezależna od struktur państwowych i samorządna, działa w oparciu o demokratyczne regulacje. Ta forma prawna jest zwyczajowo nazywana federacją.

PROM zachowuje bezstronność wobec partii politycznych oraz nie angażuje się w kampanie wyborcze kandydatów na urzędy samorządowe i państwowe. Członkowie władz PROM nie mogą łączyć funkcji w PROM z pełnieniem funkcji w partiach politycznych. Jednakże PROM jest otwarty dla organizacji różnego typu, w tym tych związanych z partiami tzw. młodzieżówek. Wszystkie organizacje członkowskie będą współpracować na równych zasadach w oparciu o zasadę apartyjności PROM.

Pełnoprawnym członkiem PROM może zostać każda organizacja, której cele statutowe są zbieżne z celami Rady. Jest organizacją młodzieżową lub organizacją zrzeszającą młodzież oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w statucie. Jednakże, przedstawiciele innego typu organizacji, np. młodzieżowych rad gmin lub fundacji również mogą angażować się w prace PROM.

  • członkowie zwyczajni
  • członkowie stowarzyszeni
  • członkowie wspierający

Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zjazd Członków po rekomendacji trzech członków zwyczajnych. Decyzję o przyjęciu do grona członków stowarzyszonych (roczny etap przejściowy na drodze do członkostwa zwyczajnego) podejmuje Zarząd po rekomendacji jednego członka zwyczajnego.

Organizacja młodzieżowa lub zrzeszająca młodzież, która chce zostać członkiem zwyczajnym musi działać przez okres co najmniej roku oraz akceptować i przestrzegać Statutu Rady i innych dokumentów wewnętrznych. Członek wspierający (np. fundacje) musi zobowiązać się w deklaracji członkowskiej do pomocy w realizacji celów statutowych Rady.

Członkom zwyczajnym, stowarzyszonym i wspierającym przysługuje prawo do uczestniczenia w pracach Rady oraz korzystania z rekomendacji i opieki Rady przy realizacji działań na rzecz dobra publicznego. Ponadto członkom zwyczajnym przysługuje prawo do występowania z głosem stanowiącym na Zjeździe Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PROM.

Do obowiązków członków Rady należy uczestniczenie w jej pracach, przestrzeganie statut i wewnętrznych dokumentów Rady, a także udostępnianie na stronie internetowej swojej organizacji sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności. Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni mają obowiązek płacić składki, a członkowie wspierający przestrzegać zobowiązań złożonych w deklaracji.

Organizacje te mogą wskazać organizację, która w ich imieniu będzie członkiem Rady, co wymaga porozumienia pomiędzy nimi.

Wymóg rekomendacji ma na celu stymulowanie komunikacji, wzajemne poznawanie się i budowanie więzi między organizacjami tworzącymi PROM – od tej komunikacji zależy sprawność działania.

Młodzi ludzie aktywni w fundacjach mogą angażować się w prace PROM dokładnie na takich samych zasadach jak w fundacjach. To znaczy, że mogą brać udział w pracach i planowaniu działań, a nie w zarządzaniu organizacją. W świetle prawa fundacje nie mają członków,a jedynie organy zarządzające pewnym kapitałem (zarząd, radę), więc w fundacjach nie obowiązują wymogi demokratycznego funkcjonowania w oparciu o wolę członków, tak jak to ma miejsce w stowarzyszeniach. Młodzi wolontariusze mogą brać udział w pracach fundacji, ale nie mają gwarantowanego prawnie wpływu na wybór władz fundacji. Dokładnie na tej samej zasadzie młodzi ludzie związani z fundacjami będą mogli angażować się we współpracę w ramach PROM. Rozwiązaniem, które to umożliwia jest kategoria ‘członek wspierający’, która zapewnia fundacjom możliwość udziału w pracach PROM.

Młodzieżowe rady gminy działające na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i uchwały rady gminy, nie mają na gruncie prawa polskiego osobowości prawnej, tym samym nie mogą zrzeszać się w związkach stowarzyszeń czyli nie mogą być członkami zwyczajnymi, ani wspierającymi. W ich imieniu na zewnątrz występują organy gminy (rada gminy, wójt, burmistrz, prezydent) czyli członkiem rady mógłby być tylko samorząd danej gminy, a nie młodzieżowa rada gminy. Jednakże uznając znaczenie młodzieżowych rad gminy, zaproponowaliśmy rozwiązanie umożliwiające włączenie zainteresowanych młodzieżowych Rad w prace PROM: w statucie PROM umieszczono zapis, zobowiązujący Zarząd na wniosek młodzieżowych rad do powołanie Stałego Zespołu skupiającego młodzieżowe rady gmin zainteresowane współpracą w ramach PROM. Zespół taki powołano w kwietniu 2013 r.

Zespół Stały tworzy reprezentacja młodzieży powołana na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, która akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać statut Rady i inne dokumenty wewnętrzne oraz zgadza się z Regulaminem Zespołu. Młodzieżowe Rady wyrażające wolę przystąpienia do zespołu powołują dwie uchwały – o woli przystąpienia do zespołu oraz o wyborze delegata na zjazdy zespołu, które należy dostarczyć do koordynatora zespołu

Parlament Studentów RP jest instytucją powołaną ustawą i nie posiada pełnej osobowości prawnej, dlatego nie mógł zostać członkiem związku stowarzyszeń. Jednakże zgodziliśmy się, PS RP będzie uczestniczyć w pracach PROM, jako statutowy partner.

 

Struktura organizacyjna Rady będzie oparta na wewnętrznym podziale na 2 grupy członków zwyczajnych, tzw. izby. W skład pierwszej izby wejdą największe organizacje, czyli takie, które posiadają jednostki terenowe w ponad połowie województw i zrzeszają ponad 5 tysięcy członków. Izbę drugą tworzyć będą pozostałe organizacje młodzieżowe i organizacje zrzeszające młodzież. Najważniejsze decyzje będą wymagały konsensusu obu izb. Dzięki temu zarówno największe, jak i najmniejsze organizacje mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że Rada nie podejmie działań bez zgody danej grupy organizacji. Struktura ta odzwierciedla równowagę między masowością, a różnorodnością organizacji działających w Polsce. Mała grupa największych organizacji z pierwszej izby zrzesza w sumie większą liczbę członków niż setki pozostałych, mniejszych organizacji. Staraliśmy się znaleźć balans i podkreślić wartość zarówno liczebności jak i różnorodności organizacji.

Zjazd Członków zwoływany co roku, najważniejszy organ Rady gdzie członkowie zwyczajni poprzez swoich przedstawicieli podejmują najważniejsze decyzje,

Zarząd organ wykonawczy Rady, który tworzy po pięciu przedstawicieli wybranych z każdej z dwóch izb, zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

Komisja Rewizyjna organ kontrolno-nadzorczy Rady, niepodlegający Zarządowi, który tworzy po dwóch przedstawicieli z każdej izby.

Kadencja do wszystkich organów Rady trwa 2 lata. Za wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwała rok.

Osoby kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą mieć ukończonego 33 roku życia w dniu wyborów. Na Zjeździe Członków Rady organizacje mogą być reprezentowane przez osoby, które nie ukończyły 35 lat.

Każdy członek zwyczajny PROM będzie miał obowiązek opłacania składki członkowskiej. Wysokość składki na dany rok ustalają organizacje członkowskie na Zjeździe. Decyzje w PROM podejmowane są przez organizacje z podziałem na dwie Izby i koszty również są dzielone na dwie Izby. Wpływ obu Izb na działania PROM jest równy, bez względu na to ile jest organizacji w Izbie, więc suma składek z obu Izb też będzie taka sama.

Podstawą do ustalenia wysokości składki członkowskiej będą możliwości finansowe organizacji skupiony w Izbie Drugiej – czyli najpierw ustalana będzie kwota, na którą stać najmniejsze organizacje. Tą kwotę zapłacą wszystkie organizacje z Izby drugiej. Suma składek z Izby drugiej będzie dzielona przez liczbę organizacji w Izbie pierwszej. W ten sposób ustalona zostanie kwota do zapłaty przez największe organizacje.

Odpowiedzialność za opłacenie składki ponosi każda organizacja członkowska indywidualnie. W przypadku nie opłacenia składki organizacja traci prawa członka zwyczajnego. W szczególnych przypadkach może nastąpić skreślenie z listy członków.

Członkowie stowarzyszeni (roczny etap przejściowy na drodze do członkostwa zwyczajnego) opłacają składkę równą 50% składki członka zwyczajnego Drugiej Izby. Członkowie wspierający nie mają obowiązku opłacania składek.

Przykład obliczania wysokości składki członkowskiej (dla roku 2013)

Izba Druga (małe organizacje): wysokość składki na jedną organizację: 150 zł, liczba organizacji w Izbie Drugiej: 22, suma składek z Izby Drugiej: 150 zł x 22 organizacji = 3300 zł,

Izba Pierwsza (duże organizacje): naliczona składka łącznie dla Izby: 4000 zł, liczba organizacji w Izbie Pierwszej: 5, wysokość składki na jedną organizację: 4000zł / 5 organizacji = 800 zł

Kontakt do koordynatora ds. komunikacji z organizacjami:

Magdalena Bryk – Członek Zarządu PROM
e-mail: magdalena.bryk@prom.info.pl