Projekty

Wealthy minds

Razem z partnerami projektowymi z Polski (FIiW), Grecji (KMOP) i Włoch (CESIE) stworzyliśmy pierwszy rezultat projektu – Transgraniczny Raport Badawczy. Celem raportu
jest zbadanie i określenie sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych (dziedziczących)
ubóstwem w Grecji, Włoszech i Polsce.

European Youth Voices

Wraz partnerem z Serbii realizujemy projekt „European Youth Voices”, który ma na celu zbadanie głównych kwestii dotyczących młodzieży oraz kluczowych priorytetów młodych ludzi w 5 krajach uczestniczących w projekcie: Serbii, Włoszech, Austrii, Łotwie i Polsce, zgodnie z zapisami Strategii UE na rzecz młodzieży i 11 Celów Młodzieży.

Young Leaders Forum

Jej głównym celem działalności jest organizacja Forum Ekonomicznego. Począwszy od 2003 Fundacja ta organizuje także mniejsze konferencje tematyczne

Fundacja organizuje również akademie, szkolenia, spotkania i think-tank dla młodzieży- Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Corocznie Instytut Studiów Wschodnich przygotowuje specjalne raporty, poświęcone tematyce organizowanych konferencji, w tym m.in.: Nowa Europa. Raport z Transformacji oraz Rosja i Raport z Transformacji.