Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Szanowny Panie Współprzewodniczący,

Szanowni Członkowie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem,

 

6 marca miała miejsce organizowana przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem (dalej: RDzMP) oraz Radę Dzieci i Młodzieży (dalej: RDiM) II Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich w Opolu (dalej: Konferencja). Przed tym wydarzeniem, RDiM zaproponowała udział Związkowi Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP (dalej: ZMMN w RP, niem. BJDM). Przedstawiciele ZMMN w RP mieli pojawić się na konferencji w charakterze gości specjalnych wraz z innymi przedstawicielami organizacji młodzieżowych. Niestety, wykluczono ich z oficjalnego udziału z konferencji, co spowodowało konieczność interwencji Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (dalej: PROM) oraz wystosowanie niniejszego pisma.

RDiM, występując jako współorganizator Konferencji, chciał zapewnić inkluzywności wydarzenia. W tym celu wystosował zaproszenia m.in. do Młodzieżowej Rady Miasta Opole, Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, Samorządu Studentów Politechniki Opolskiej oraz przedstawicielki Rady Miasta Opola, Radnej – Alicji Wiśniewskiej, która jest również ambasadorką Unijnego Dialogu Młodzieżowego, koordynowanego przez PROM. Zaproszeni zostali również przedstawiciele Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, organizacji członkowskiej PROM. Umieszczenie na wspólnej liście gości wymienionych powyżej organizacji i osób, nie spotkało się – za jednym wyjątkiem – ze sprzeciwem ze strony Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, reprezentowanej przez Pana Współprzewodniczącego Piotra Wasilewskiego. Wspomniany wyjątek stanowił Związkowi Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP. 

RDzMP nie zgodziła się na zaproszenie Związku jako oficjalnego gościa konferencji oraz na przeprowadzenie przez nich prezentacji. Będąc postawionym w tej trudnej sytuacji, RDiM zaprosił przedstawicieli ZMMN w RP w charakterze uczestników na Konferencję i wpisał ich na listę swoich gości. Z relacji uczestników tego wydarzenia wynika, że mimo przygotowanej przestrzeni do prezentacji oraz wpisania Związku na listę gości, w dniu wydarzenia ZMMN w RP odmówiono prawa do oficjalnego uczestniczenia w Konferencji. Odmowa ta podyktowana była stanowczym sprzeciwem RDzMP, wyrażonym w przededniu wydarzenia. Stanowisko RDzMP pomijało fakt, że RDiM dołożył wszelkich starań, aby każda społeczność, którą tworzy młodzież z województwa opolskiego była reprezentowana, wierząc, że również mniejszość niemiecka stanowi tożsamość tego regionu.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP to otwarta grupa młodzieży mniejszości niemieckiej, która w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym jest grupą obywateli polskich, którym zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku młodzieży mniejszości niemieckiej i współpracy polsko-niemieckiej. Według Statutu ZMMN w RP jednym z najważniejszych celów Związku jest budowanie, rozszerzanie, umacnianie i wspieranie przyjaznych stosunków młodzieży mniejszości niemieckiej z innymi grupami społecznymi. Organizowane projekty są skierowane nie tylko do młodzieży wywodzącej się ze środowiska mniejszości niemieckiej, ale również do szeroko rozumianej większości polskiej, służąc jednocześnie integracji obu środowisk. ZMMN w RP aktywnie angażuje się w sprawy kulturalno-społeczne województwa opolskiego, którego nieodłączną częścią jest kultura mniejszości niemieckiej. Działania, które podejmuje Związek to także wydarzenia promujące sport i aktywny tryb życia. Od ponad 15 lat prowadzi akcje charytatywne na rzecz lokalnych domów dziecka. Zaangażowanie ZMMN w RP w rozwój Opolszczyzny trudno podważać. Cieszy tym samym postawa RDiM, który zaprosił przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym ZMMN.

Wykluczenie ZMMN w RP z udziału w Konferencji, bez podania konkretnych i silnych podstaw ze strony RDzMP, musi spotkać się zdecydowanym sprzeciwem społeczności młodzieżowej. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości. Świadome wykluczanie mniejszość etnicznych może zatem nosić znamiona dyskryminacji. Uważamy, że sytuacje takie, jeżeli mają miejsce, to stanowią poważne niebezpieczeństwo dla postrzegania Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. Dodatkowo mogą dawać również pretekst do mylnego kreowania wizerunku młodych Polaków. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych stanowczo potępia takie działania. Organizacje takie jak Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, PROM i RDiM działają w imię tworzenia lepszej przyszłości, w duchu wzajemnego szacunku i akceptacji. 

Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją oraz przekazanie ich przedstawicielowi Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem – Wiceprzewodniczącemu PROM, Tomaszowi Oparowi. W szczególności proszę o uwzględnienie kolegialnego charakteru RDzMP oraz dokonanie wewnętrznej analizy procesu decyzyjnego. Innymi słowy – czy decyzja Pana Współprzewodniczącego była konsultowana z Członkami Rady? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, proszę o wskazanie jakie inne czynniki skłoniły do jej powzięcia.

Przewodniczący PROM

(-) Piotr Drzewiecki

 

dw:

  1. Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
  2. Związek Mniejszości Młodzieży Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Loading

Podobne wpisy